• بنر231

کمک های پردازشی برای مداد رنگی / مداد

روان نوشتن و توزیع یکنواخت رنگ های مداد رنگی/مداد در طراحی و نوشتن روزانه بسیار مهم است.این سری از افزودنی‌ها عمدتاً در مداد رنگی، مداد و سایر زمینه‌ها استفاده می‌شوند، با تمرکز بر بهبود صافی پر کردن مجدد، ترویج پراکندگی رنگ و بهبود روان نوشتن.

1

 مداد شمعی

 مداد رنگی

 امکانات:

بهبود پراکندگی رنگ

به طور موثر صافی را بهبود می بخشد

روان بنویس

2